Portraits 2013-18

Klodetta. 4 colour Silkscreen 60cmx40cm 2013

Klodetta. 4 colour Silkscreen 60cmx40cm 2013

Klodetta. 4 colour Silkscreen 60cmx40cm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klodetta. 3 colour silkscreen 76cmx56cm 2016

Apollinariya. 4 colour Silkscreen 70cmx50cm 2018

GL. 4 colour silkscreen 70cmx80cm 2018